Gebruiksvoorwaarden website

Gebruiksvoorwaarden website

Gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website www.beeldbazen.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wanneer je gebruik maakt van onze website, gaan we ervanuit dat je deze voorwaarden hebt doorgenomenen ermee akkoord bent.

Gebruik van informatie

Beeldbazen streeft ernaar dat de informatie op deze website altijd juist en up to date is. Hoewel we hier veel aandacht aan besteden, kunnen we niet garanderen dat deze informatie helemaal volledig, juist of actueel is. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beeldbazen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie op de website of de site zelf, evenals schade die eventueel ontstaat wanneer de website niet werkt. Dat er informatie is verzonden en ontvangen via de website of via e-mail betekent niet zonder meer dat er tussen jou als website gebruikeren ons een relatie is.

Email

Beeldbazen kan niet garanderen dat e-mails aan ons adres (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Let er op dat aan e-mailverkeer altijd veiligheidsrisico’s verbonden zijn. Door zonder encryptie of wachtwoord beveiliging met ons per e-mail te communiceren, accepteer je dat Beeldbazen die veiligheid niet kan garanderen en ga je akkoord met dit risico.

Hyperlinks

Op deze website linken wij met hyperlinks naar websites van derden. Beeldbazen heeft geen invloed op die websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Voor schade die ontstaat door het gebruik van deze websites van derden, kan Beeldbazen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Beeldbazen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Beeldbazen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacy

Privacy verklaring

Om ons werk goed te kunnen doen, heeft Beeldbazen een aantal persoonsgegevens van je nodig. Het gaat om je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Dit hebben we nodig om contact met je op te kunnen nemen. Ook kan het zijn dat we deze gegevens gebruiken om het werk dat we samen overeengekomen zijn goed uit te voeren.

Bewaren van gegevens

We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Delen met derden doen we alleen wanneer dit nodig is om ons werk te kunnen doen of wanneer ons dat wettelijk verplicht gesteld is.

Inzage persoonsgegevens

Uiteraard kun je bij ons checken welke persoonsgegevens we van jou hebben en heb je het recht deze te corrigeren of te laten verwijderen. Als je dit wilt, stuur dan een verzoek naar hallo@beeldbazen.nl. We doen ons best hier zo snel mogelijk op te reageren, en doen dit in elk geval binnen vier weken.

Beveiliging persoonsgegevens

Zoals je van ons kunt verwachten slaan we je gegevens veilig op. Misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens gaan we tegen met passende maatregelen. De website van Beeldbazen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht je het idee hebben dat er iets misgaat in de gegevensbeveiliging, of heb je aanwijzingen dat er misbruik van gegevens wordt gemaakt, neem dan contact met ons op.

Beeldbazen is te bereiken via 06 1847 2428 of hallo@beeldbazen.nl. Ons kantoor is gevestigd aan de Grote Voort 10, 8041 AM Zwolle. Inschrijvingsnummer KVK: 70524920

Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) gelden op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer Beeldbazen v.o.f. (hierna: Beeldbazen, deontwerper). Wanneer een van beide partijen van deze Algemene Voorwaarden wil afwijken, kan dat alleen op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2 Alle offertes van Beeldbazen zijn vrijblijvend en blijven twee maanden geldig. Prijsopgaves kunnen echter altijd anders uitvallen wanneer er een onvoorziene verandering is in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. De tarieven en aanbiedingen voor de overeengekomen opdracht zijn niet automatisch van toepassing op eventuele toekomstige opdrachten. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens waarop Beeldbazen de offerte baseert volledig en juist zijn.

1.3 Wij gaan aan het werk wanneer de opdracht schriftelijk wordt bevestigd door de opdrachtgever. Is dit niet schriftelijk gebeurt, maar heeft de opdrachtgever wel ingestemd met het starten van de werkzaamheden, dan gaat de opdrachtgever akkoord met de inhoud van de offerte en gelden deze Algemene Voorwaarden. Beeldbazen is pas gebonden aan andere mondelinge afspraken wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Beeldbazen spant zich in de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en daarbij de belangen van de opdrachtgever ter harte te nemen. Beeldbazen streeft naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Waar dat nodig is zal Beeldbazen de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever doet alles wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om Beeldbazen in staat testellen op tijd en op de juiste manier aan de opdracht te kunnen voldoen. Onder andere het tijdig (laten) aanleveren van volledige, goede en duidelijke gegevens en materialen waarvan Beeldbazen aangeeft (of de opdrachtgever redelijkerwijs dient te begrijpen) dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

2.3 De termijn waarop Beeldbazen aangeeft de opdracht uit te voeren is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper: a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen zowel de opdrachtgever als de ontwerper elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 Wanneer het (eind)resultaat afwijkt van wat is overeengekomen, maar deze afwijkingen zijn (naar omstandighedenen redelijkerwijs) van ondergeschikte betekenis, zijn deze afwijkingen geen reden om de overeenkomst te ontbinden, het resultaat af te keuren of recht te hebben op korting of een schadevergoeding.

2.7 Wanneer de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht of het resultaat, wordt deze klacht zo snel mogelijk maar in elk geval binnen tien dagen na het afronden van de opdracht, schriftelijk gemeld aan de ontwerper. Wanneer er geen klacht gemeld wordt, betekent dat dat de opdrachtgever het resulstaat van de opdracht volledig aanvaard.

3. Inschakelen van derden

3.1 Wanneer voor het uitvoeren van de opdracht derden worden ingeschakeld, wordt de opdracht door of namens de opdrachtgever verstrekt, tenzij anders overeengekomen. Wanneer de opdrachtgever dit wil, kan Beeldbazen namens de opdrachtgever optreden waarbij het risico bij de opdrachtgever ligt. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.2 Begrotingen voor kosten van derden gemaakt door Beeldbazen op verzoek van de opdrachtgever zijn altijd indicatief. Eventueel kan Beeldbazen namens de opdrachtgever offertes opvragen.

3.3 In het geval dat Beeldbazen volgens afspraak met de opdrachtgever voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze worden doorgegeven aan de opdrachtgever, gelden zowel de algemene voorwaarden als aparte afspraken met de derde partij over garantie en aansprakelijkheid, ook voor de opdrachtgever.

3.4 Wanneer Beeldbazen, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productie bedrijven of andere derden geeft, zal de opdrachtgever op verzoek van Beeldbazen de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Wanneer het inschakelen van derden gewenst is, overleggen Beeldbazen en de opdrachtgever welke partijen worden ingeschakeld en welke werkzaamheden zij uitvoeren.

3.6 Beeldbazen is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van derde partijen die door of namens de opdrachtgever zijn ingeschakeld, ook wanneer deze partijen door de ontwerper zijn aangedragen. De opdrachtgever moet de derde partij hier zelf op aanspreken, waarbij de ontwerper desgewenst kan helpen.

4. Rechten van intellectuele eigendomen eigendomsrechten

4.1 Beeldbazen behoudt alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht. Voor zover een dergelijk recht alleen verkregen kan worden door een depot of registratie, mag uitsluitend de ontwerper dit doen, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in 4.1 bedoelde rechten van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht heeft de opdrachtgever het gebruiksrecht, zoals geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Beeldbazen heeft te allen tijde het recht om de eigen naam op, bij of in publiciteit ronde om het resultaat van de opdracht te (laten) vermelden of te verwijderen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) die tot stand zijn gekomen tijdens het uitvoeren van de opdracht, eigendom van Beeldbazen. Ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5 Nadat de opdracht voltooid is heeft noch Beeldbazen, noch de opdrachtgever de plicht gebruikte materialen en gegevens te bewaren, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

5. Gebruik van het resultaat

5.1 Wanneer de facturen voor de overeengekomen opdracht volledig voldaan zijn, heeft de opdrachtgever het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor de bestemming die overeengekomen is met de ontwerper. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over de bestemming, blijft het gebruiksrecht beperkt tot het gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Dit gebruiksrecht is exclusief, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.

5.2 Wanneer het resultaat werk bevat waarop rechten van derden rusten, maken de betrokken partijen aanvullende afspraken over hoe het gebruik hiervan wordt geregeld.

5.3 Het resultaat van de opdracht mag zonder schriftelijke toestemming niet worden aangepast door de opdrachtgever of door derden, of ruimer of op andere wijze (her)gebruikt worden dan is overeengekomen. Beeldbazen kan hier toestemming voor geven en heeft het recht hier voorwaarden aan te stellen, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding.

5.4 Wanneer het voorlopige of definitieve resultaat van het werk van Beeldbazen ruimer of anders gebruikt wordt (waaronder gewijzigd, verminkt of aangetast), heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, in ieder geval een vergoeding die redelijkerwijs in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk. Dit betekent overigens niet dat Beeldbazen enig ander recht op het werk verliest.

5.5 In de volgende gevallen is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de resultaten van de overeengekomen opdrachten te gebruiken, en vervallen alle aan de opdrachtgever verstrekte gebruiksrechten –tenzij de gevolgen daarvan onredelijk en onbillijk zijn: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b.wanneer de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden; c. in het geval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6 Beeldbazen heeft de vrijheid de resultaten van de opdracht te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie (waaronder wedstrijden en tentoonstellingen) en, wanneer het om fysieke resultaten gaat, deze in bruikleen te krijgen. Beeldbazen houdt hierbij rekening met de belangen van de opdrachtgever.

6. Honorarium en kosten

6.1 Beeldbazen heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan in de vorm van een uurtarief of een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom, of een andere overeengekomen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Beeldbazen maakt om de opdracht goed uit te kunnen voeren, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.

6.3 Wanneer Beeldbazen door oorzaken buiten de eigen invloedssfeer – zoals het niet of te laat aanleveren van volledige, juiste of duidelijke gegevens of materialen, een gewijzigde of onjuiste opdracht of briefing, of andere externe omstandigheden – meer of ander werk uit te voeren, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd op basis van de gebruikelijke tarieven van Beeldbazen. Beeldbazen zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt of wordt onderbroken door omstandigheden die niet aan Beeldbazen kunnen worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Beeldbazen zullen de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

6.5 Kosten voor drukwerk worden niet voorgeschoten door Beeldbazen. Beeldbazen heeft het recht om een fee op drukwerk door te berekenen aan de opdrachtgever ten opzichte van de door de drukker geoffreerde prijs.

7. Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen moeten binnen dertig dagen na de factuurdatum voldaan zijn zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of er iets anders op de factuur wordt vermeld.

7.2 Alles wat Beeldbazen aan de opdrachtgever levert, blijft eigendom van de ontwerper tot alle bedragen die de opdrachtgever volgens de overeenkomst verschuldigd is aan de ontwerper, volledig voldaan zijn.

7.3 In het geval dat de opdrachtgever verzuimt het gehele of een deel van het verschuldigde bedrag te betalen, wordt de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 10 procent van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro exclusief btw.

7.4 Beeldbazen zorgt ervoor dat de factuur op tijd wordt ingediend bij de opdrachtgever. In overleg kan worden gekozen het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening te brengen.

7.5 Wanneer de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever ook na een schriftelijke aanmaning binnen veertien dagen alsnog te betalen, dit nog steeds niet doet, of wanneer Beeldbazen door mededelingen of gedragingen van de opdrachtgever ervan uit mag gaan dat betaling achterwege zal blijven, mag Beeldbazen de uitvoering van de opdracht opschorten.

8. Opzegging en ontbinding van deovereenkomst

8.1 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren mits hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor het tot dan toe uitgevoerde werk betaalt.

8.2 Beeldbazen heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden wanneer de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de met Beeldbazen gesloten overeenkomst voortvloeit. Dat geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De opdrachtgever moet daarbij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor het tot dan toe uitgevoerde werk betalen.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in 8.1. en 8.2. omvat ten minste de kosten die Beeldbazen hebben gemaakt door verbintenissen met derden voor het uitvoeren van de opdracht zoals overeengekomen met de opdrachtgever, evenals ten minste 50 procent van het resterende deel van het honorarium dat is afgesproken voor de volledige uitvoering van de opdracht. Beeldbazen heeft het recht om van deze bepalingen af te wijken.

8.4 Indien de opdracht – om welke reden dan ook – voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Beeldbazen garandeert dat het werk dat wij afleveren door hen is ontworpen en dat zij als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk dat zij leveren beschikken. Beeldbazen garandeert dat het resultaat van de opdracht op het moment dat de opdracht uitgevoerd werd, voor zover de ontwerper weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Beeldbazen, of de door Beeldbazen ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaan de lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Beeldbazen voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Beeldbazen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a) Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld.

b) Misverstanden en fouten in de uitvoering van de overeengekomen opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in mededelingen of handelingen van de opdrachtgever, zoals het – mondeling of op iedere andere wijze – niet tijdig of niet aanleveren van volledige, juiste en duidelijk gegevens en/of materialen.

c) Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d) Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e) Afwijkingen, fouten en gebreken die in de goedgekeurde of gecorrigeerde proeven niet door de opdrachtgeverzijn opgemerkt.

f) Fouten in het werk, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld controle uit te voeren en heeft aangegeven aan deze controle geen behoefte te hebben.

10.2 Beeldbazen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die hen voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart Beeldbazen of door Beeldbazen bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

10.4 Alleen wanneer er tekortkomingen zijn in het nakomen van de verplichtingen die Beeldbazen volgens de overeenkomst heeft, en die Beeldbazen toegerekend kunnen worden, kan Beeldbazen aansprakelijk worden gesteld. In dat geval zal Beeldbazen naar haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terug ontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Beeldbazen nimmer verplicht.

10.5 Beeldbazen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of aan derden heeft doen leveren.

10.6 Beeldbazen is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

10.7 Beeldbazen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

11. Overige bepalingen

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Beeldbazen gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij de gehele onderneming wordt overgedragen of schriftelijke toestemming van de ontwerper is verkregen.

11.2 Partijen zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen, geheim te houden. Deze afspraak geldt ook voor derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.

11.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.4 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een eventueel geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Beeldbazen is gevestigd, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever – de keuze ligt bij de ontwerper.